Sökning: "Cinna Cederlöf"

Hittade 1 uppsats innehållade orden Cinna Cederlöf.

  1. 1. Fängslande dofter på gott och ont : doftämnen för bekämpning av skadegörare i fruktodlingar

    Kandidat-uppsats, SLU/Department of Biosystems and Technology (from 130101)

    Författare :Cinna Cederlöf; [2013]
    Nyckelord :feromoner; doftämnen; kairomoner; rönnbärsmal; äpplevecklare; feromonförvirring; bekämpning; prognos; registrering; äpple; EU; applicering; IPM;

    Sammanfattning : Kemiska bekämpningsmedel har länge varit det förhärskande sättet på vilket odlare skyddar grödor, men på senare år har alternativa och säkrare metoder för bekämpning av skadegörare blivit alltmer aktuella. Bakgrunden till detta är en ökad medvetenhet om riskerna förknippade med användningen av kemiska bekämpningsmedel, både för producent och konsument. LÄS MER