Sökning: "Claes Claar"

Hittade 1 uppsats innehållade orden Claes Claar.

  1. 1. Sjuksköterskors följsamhet till trycksårsprevention : En kvantitativ litteraturöversikt

    Kandidat-uppsats, Jönköping University/HHJ, Avd. för omvårdnad; Jönköping University/HHJ, Avd. för omvårdnad; Jönköping University/HHJ, Avd. för omvårdnad

    Författare :Claes Claar; Sawsan Fakhereddin; Albin Jepping; [2021]
    Nyckelord :Nurse; nursing; factors; pressure ulcer prevention; safe care; Faktorer; omvårdnad; sjuksköterskor; säker vård; trycksårsprevention;

    Sammanfattning : Trycksår är en vårdskada som orsakas av flera faktorer och skapar lidande för patienter. Årligen medför trycksår 50 000 extra vårddagar i Sverige och förlänger de redan belastade vårdköerna. Upp till 90 % av alla trycksår kan förebyggas med preventiva åtgärder. LÄS MER