Sökning: "Daniel Sandqvist"

Hittade 1 uppsats innehållade orden Daniel Sandqvist.

  1. 1. Jag tror att jag förstår… : En kvalitativ studie av behandlares föreställningar och upplevelser av renskötande samer i terapi

    Uppsats för yrkesexamina på avancerad nivå, Umeå universitet/Psykoterapi

    Författare :Daniel Sandqvist; [2013]
    Nyckelord :renskötande samer; psykisk ohälsa; kulturkompetens; terapeutisk allians;

    Sammanfattning : Renskötande samer upplever hinder för att söka hjälp för psykisk ohälsa.Förtroendet för sjukvården är lägre än i den omgivande majoritetsbefolkningen, vilketgrundas i en upplevelse av bristande kulturkompetens inom vården. Forskning saknas om hurbehandlare av psykisk ohälsa upplever terapeutiskt arbete med renskötande patienter. LÄS MER