Sökning: "Daria Vaskovich"

Hittade 1 uppsats innehållade orden Daria Vaskovich.

  1. 1. Cloud Computing and Sensitive Data : A Case of Beneficial Co-Existence or Mutual Exclusiveness?

    Master-uppsats, KTH/Hållbarhet och industriell dynamik

    Författare :Daria Vaskovich; [2015]
    Nyckelord :Cloud computing; public Cloud; private Cloud; delivery models; sensitive data; Personal Data Act; PuL; adaption.; Cloud computing; publikt moln; privat moln; leveranssätt; molntjänster; känslig data; personuppgifter; PuL; tillämpning av molntjänster.;

    Sammanfattning : I dag anses molntjänster vara ett omtalat ämne som har ändrat hur IT-tjänster levereras och som skapat nya affärsmodeller. Några av molntjänsternas mest frekvent nämnda fördelar är flexibilitet och skalbarhet. Molntjänster är i dagsläget extensivt använda av privatpersoner genom tjänster så som Google Drive och Dropbox. LÄS MER