Sökning: "Edith Wirtanen"

Hittade 1 uppsats innehållade orden Edith Wirtanen.

  1. 1. Lärarna och kroppsidealen : En intervjustudie om lärares syn på begrepp för stora kroppar och på sin undervisning om kroppsideal i grundskolan

    Uppsats för yrkesexamina på avancerad nivå, Uppsala universitet/Institutionen för pedagogik, didaktik och utbildningsstudier; Uppsala universitet/Institutionen för pedagogik, didaktik och utbildningsstudier

    Författare :Edith Wirtanen; Naima Yasin; [2019]
    Nyckelord :kroppsideal; fet; feta kroppar; självbild; normkritik;

    Sammanfattning : Synen på kroppar och kroppsideal har förändrats i det svenska samhället. Feta kroppar passar inte in i dagens kroppsideal som synliggörs främst genom media. Däremot har feta kroppar ansetts som ett problematiskt fenomen en relativ kort tid. LÄS MER