Sökning: "kroppsideal"

Visar resultat 1 - 5 av 248 uppsatser innehållade ordet kroppsideal.

 1. 1. PICTURE-NOT-SO-PERFECT? En semiotisk bildanalys av hur Instagramanvändare gestaltar verkligheten under hashtagen #Instagramvsreality

  Kandidat-uppsats, Göteborgs universitet/Institutionen för journalistik, medier och kommunikation

  Författare :Alicia Svensson; Erica Nilsson Harvanek; [2023-03-10]
  Nyckelord :Kroppsideal; normer; ideal; kroppsaktivism; sociala medier; gestaltning; #Instagramvsreality;

  Sammanfattning : Executive summary Social media has become a huge part of everyday life. With it, editing and manipulation of images to post online has increased. Several studies have proven that retouched images can have a great negative impact on people’s self image and mental health. LÄS MER

 2. 2. Kvinnors upplevelser av sociala medier, skönhetsideal och självkänsla

  Kandidat-uppsats, Linnéuniversitetet/Institutionen för psykologi (PSY)

  Författare :Johanna Formichella; Ulla Norrhäll; [2023]
  Nyckelord :Social media; Beauty ideals; Self-esteem; Women; Social Impact Theory; A Theory of Social Comparison; Objectifiation Theory; Sociala medier; Skönhetsideal; Självkänsla; Kvinnor; Teori om social påverkan; Social jämförelseteori; Objektifieringsteorin;

  Sammanfattning : Föreliggande studie har inriktat sig på att utforska hur kvinnor i åldrarna 18 – 35 år upplever sociala medier och dess eventuella påverkan på deras självkänsla och skönhetsideal. Tidigare forskning inom området har visat varierande resultat där både positiva och negativa aspekter framhållits. LÄS MER

 3. 3. Triggervarning på TikTok : TikToks påverkan på kroppsideal

  Kandidat-uppsats, Malmö universitet/Fakulteten för teknik och samhälle (TS)

  Författare :Mercie Åkerblom; Bea Thanyalak Phulonkaew; [2023]
  Nyckelord :Social media; TikTok; body image; mental health; young women; body positivity; Sociala medier; TikTok; kroppsideal; mental hälsa; unga kvinnor; kroppspositivitet;

  Sammanfattning : TikTok har blivit en populär plattform under de senaste åren, särskilt bland unga kvinnor. Tidigare forskning har visat att med användningen av sociala medier, särskilt visuella plattformar som TikTok, kan påverka mental hälsa hos kvinnor. LÄS MER

 4. 4. En kropp för att uppfylla ett ideal eller prestera inom sin idrott? : En enkätstudie om energitillgänglighet och kroppsliga ideal bland unga kvinnliga utövare inom uthållighetsidrott och intermittent idrott

  Kandidat-uppsats, Umeå universitet/Avdelningen för idrottsmedicin

  Författare :Evelina Asplund; Hedda Olofsson; [2023]
  Nyckelord :;

  Sammanfattning : Låg energitillgänglighet (LEA) kan ge konsekvenser på prestation och hälsa. Orsaken bakom LEA verkar vara multifaktoriell och idrottsmiljön kan ställa krav på olika kroppstyper. LÄS MER

 5. 5. Idrottskulturens påverkan på självkänslan – ur ett genusperspektiv : ”Ingenting är någonsin perfekt, även fast det är väldigt bra”

  Kandidat-uppsats, Södertörns högskola/Institutionen för samhällsvetenskaper

  Författare :Hanna Åkerqvist; Stina Kåresjö Nelson; [2023]
  Nyckelord :Self-esteem; teamsports; sports culture; culture of silence; gender; performance; ideal; Självkänsla; lagidrott; idrottskultur; tystnadskultur; genus; prestation; ideal;

  Sammanfattning : I Sverige finns en allmän uppfattning om att idrotten är god och har en positiv inverkan på såväl individ som samhälle. Däremot är idrottens roll komplex och forskningen på huruvida det finns en korrelation mellan idrottsdeltagande och upplevd självkänsla är mer delad. LÄS MER