Sökning: "Elin Hörberg"

Hittade 1 uppsats innehållade orden Elin Hörberg.

  1. 1. Resurser till elever med specialbehov : Läs- och skrivsvårigheter och koncentrationssvårigheter

    Uppsats för yrkesexamina på grundnivå, Linnéuniversitetet/Institutionen för pedagogik (PED); Linnéuniversitetet/Institutionen för pedagogik (PED)

    Författare :Therese Carlsson; Elin Hörberg; [2013]
    Nyckelord :Resurser; skola; läs- och skrivsvårigheter; koncentrationssvårigheter; specialpedagogik;

    Sammanfattning : I skolan har alla elever olika behov och det är skolans uppgift att hjälpa alla elever att nå målen i läroplanen. Detta arbete syftar till att undersöka hur två elever med läs- och skrivsvårigheter och koncentrationssvårigheter har upplevt sin skolgång och de resurser de fått och även vad olika skolor i en kommun säger att de har för resurser till elever med dessa specialbehov. LÄS MER