Sökning: "Elin Spalding"

Hittade 1 uppsats innehållade orden Elin Spalding.

  1. 1. Sjuksköterskors upplevelser av att vårda patienter inom rättspsykiatrisk vård

    Magister-uppsats,

    Författare :Emmelie Arnoldsson; Elin Spalding; [2021-04-23]
    Nyckelord :Rättspsykiatri; Sjuksköterskor; Upplevelser; Erfarenheter;

    Sammanfattning : Bakgrund: Inom rättspsykiatrin vårdas patienter med en allvarlig psykisk störning.Patienterna är till största del män och har oftast begått vålds- eller sexualbrott. Hot och våld förekommer. LÄS MER