Sökning: "Emil Laurin"

Hittade 1 uppsats innehållade orden Emil Laurin.

  1. 1. Socialarbetares handlingsutrymme i förhållande till metoden Lean

    Kandidat-uppsats, Malmö universitet/Hälsa och samhälle

    Författare :Jaqueline Rolf; Emil Laurin; [2020]
    Nyckelord :Lean; discretion; social work; standardization; professionalism; strategies;

    Sammanfattning : This qualitative essay’s purpose was to interpret the expirience of professional social workers discretion after the implementation of the standardization method Lean. The focus of the study was on: 1) The expirience of changes in discretion from the perspectives of professional social workers and the perspective from managers after Lean implementation; 2) how does the social workers handle the discretionary limits through strategies. LÄS MER