Sökning: "Eric Lyxell"

Hittade 1 uppsats innehållade orden Eric Lyxell.

  1. 1. Simulering av ett 10-40 kV nät för analys av förluster och kapacitetsgränser

    Uppsats för yrkesexamina på avancerad nivå, Umeå universitet/Institutionen för tillämpad fysik och elektronik

    Författare :Eric Lyxell; [2020]
    Nyckelord :Elnät; Nätförluster;

    Sammanfattning : This study was carried out on behalf of Pite Energi with the guidance of Rejlers. The assignment was to develop a simulation model over part of Pite Energi's power grid. This will allow calculations of losses and capacity limits in the network, which then can form the basis for future efficiency improvements. LÄS MER