Sökning: "Erika Malmström"

Hittade 1 uppsats innehållade orden Erika Malmström.

  1. 1. Kärnvärden - något att luta sig tillbaka mot : En studie om betydelsen av ett företags kärnvärden

    Kandidat-uppsats, Stockholms universitet/Sociologiska institutionen; Stockholms universitet/Sociologiska institutionen

    Författare :Emma Lomstedt; Erika Malmström; [2013]
    Nyckelord :Employer branding; kärnvärden; kultur; identitet; värde;

    Sammanfattning : Denna kvalitativa uppsats har studerat hur ett företag i Mellansverige arbetar med att internt vara en attraktiv arbetsgivare. Vidare har uppsatsen identifierat att företagets värderingar har en viktig betydelse för det interna arbetet med employer branding. LÄS MER