Sökning: "Gina Winzéll"

Hittade 1 uppsats innehållade orden Gina Winzéll.

  1. 1. Vi lyssnar på barnen : Ett arbete om den fysiska miljön i förskolan, dess betydelse och barnens delaktighet

    Uppsats för yrkesexamina på grundnivå, Högskolan i Gävle/Institutionen för pedagogik, didaktik och psykologi

    Författare :Gina Winzéll; [2009]
    Nyckelord :Pedagogisk miljö; Fysisk miljö; Förskola; Skolmiljö; Lek; Barn; Delaktighet;

    Sammanfattning : Syftet med denna studie var att se hur den fysiska miljön i förskolan påverkar barns sätt att leka och agera, samt se om pedagogerna är medvetna om miljöns betydelse. Mina upplevelser om hur ointressant en förskolans miljö kan vara i färgsättning och utformning har inspirerat mig till detta arbete. LÄS MER