Sökning: "Moral responsibility"

Visar resultat 1 - 5 av 283 uppsatser innehållade orden Moral responsibility.

 1. 1. SOM EN SAMHÄLLSHJÄLTE I EN KONTROVERSIELL BRANSCH - En kvalitativ studie om hur socialt ansvarstagande gestaltas för att legitimera en ideell organisation inom en kontroversiell bransch

  Kandidat-uppsats, Göteborgs universitet/Institutionen för journalistik, medier och kommunikation

  Författare :Elin Ribbing; Rönna Wernbom; [2022-02-10]
  Nyckelord :Legitimitet; diskurs; socialt ansvarstagande; ideell; kontroversiell; Corporate Social Responsibility;

  Sammanfattning : Syfte: Syftet med studien är att utifrån ett diskursivt perspektiv analysera hur socialt ansvarstagande kan kommuniceras i syfte att legitimera en ideell organisation som samtidigt tillhör en kontroversiell bransch. Teori: Studiens teoretiska utgångspunkt är van Leeuwens diskursiva strategier och Corporate Social Responsibility. LÄS MER

 2. 2. Philosophical Zombies and Moral Responsibility : An Analysis of Whether Philosophical Zombies Would Have Moral Responsibility or Not

  Kandidat-uppsats, Linköpings universitet/Institutionen för kultur och samhälle

  Författare :Rim Winssi; [2022]
  Nyckelord :Philosophical zombies; Consciousness; Moral responsibility; Moral agency; The Tripartite Theory of Responsibility; Attributability; Answerability; Accountability; Psychopaths; AI;

  Sammanfattning : Philosophical zombies are beings that look exactly like humans and behave in the same way as humans do. The only difference between humans and philosophical zombies is that philosophical zombies lack consciousness. This means that they can complain, cry, laugh and say that they are in pain. LÄS MER

 3. 3. Manipulation av moraliskt frikopplande och dess effekter på bedömning av oetiska beteenden

  Kandidat-uppsats, Högskolan i Halmstad/Akademin för hälsa och välfärd

  Författare :Hanna Karlsson; [2022]
  Nyckelord :experimental design; moral disengagement; evaluation of unethical behaviors; bedömning av oetiska beteenden; experimentell design; moraliskt frikopplande;

  Sammanfattning : Syftet med föreliggande studie är att undersöka om en manipulation av mekanismerna moraliskt rättfärdigande, språklig omskrivning och förskjutning av ansvar, från Banduras (1999) teori om moraliskt frikopplande, påverkar bedömningen av oetiska beteenden. I studien användes en flerfaktoriell experimentell design. LÄS MER

 4. 4. Artificial Intelligence and Corporate Social Responsibility in the Online Gambling Industry

  Master-uppsats, Göteborgs universitet/Graduate School

  Författare :Kristijan Salihovic; [2021-07-08]
  Nyckelord :Online gambling; Responsible gambling; Gambling addiction; Problem gambling; CSR; AI; Moral profit; Customer-oriented Moral and Systemic Proactivity; COMSP; Gambling-related Harm Reduction and Prevention; G-HARP; Cloud-based Global Gambling Registry; CGGR; International Gambling Standards; IGAS;

  Sammanfattning : Background: Digital technology and the Internet have created the preconditions for the development of online gambling. Gamblers can play or bet online whenever they want and wherever they are. Gambling should be entertaining, allowing players to keep it in balance with other activities in their lives. LÄS MER

 5. 5. Genus i läseböcker – En analys av svenska läseböcker för grundskolans tidiga år under de senaste 50 åren

  Uppsats för yrkesexamina på avancerad nivå, Luleå tekniska universitet/Institutionen för hälsa, lärande och teknik

  Författare :Kajsa Landin; [2021]
  Nyckelord :Gender; compulsory school; the Swedish subject; textbooks; Genus; grundskolan; svenskämnet; läseböcker;

  Sammanfattning : I dagens skola används läromedel dagligen. De läromedel som används blir på ett sätt elever- nas verklighet eftersom texter av olika slag formar vårt sätt att tänka och agera. LÄS MER