Sökning: "Git Sjö"

Hittade 1 uppsats innehållade orden Git Sjö.

  1. 1. Geomorfologisk kartläggnng av Kungsbäckens avrinningsområde

    Kandidat-uppsats, Högskolan i Gävle/Institutionen för teknik och byggd miljö; Högskolan i Gävle/Institutionen för teknik och byggd miljö

    Författare :Maria Sjö; Annelie Tähtikivi; [2006]
    Nyckelord :geomorfologi; avrinningsområde; fluvialmorfologi; GIS; GIT;

    Sammanfattning : År 2015 ska alla avrinningsområden i EU-länderna vara fastställda. Anledningen till detta är att år 2000 trädde ett vattendirektiv i kraft. Syftet med direktivet är att skapa en helhetssyn för vattenresurserna i Europa och för att få en enhetlig och övergripande lagstiftning. LÄS MER