Sökning: "Gun Svedin Thunström"

Hittade 1 uppsats innehållade orden Gun Svedin Thunström.

  1. 1. Viljan drar halva lasset! : Hur lärmiljö och undervisning kan påverka motivationen hos elever i behov av särskilt stöd

    Uppsats för yrkesexamina på avancerad nivå, Umeå universitet/Pedagogiska institutionen; Umeå universitet/Pedagogiska institutionen

    Författare :Birgitta Lindholm; Gun Svedin Thunström; [2015]
    Nyckelord :Motivation; specialpedagogik; entreprenöriellt lärande;

    Sammanfattning : Studiens syfte är att, utifrån ett specialpedagogiskt perspektiv, beskriva och analysera pedagogers uppfattning och erfarenhet av hur lärmiljö och undervisning påverkar motivationen hos elever i behov av särskilt stöd. Undersökningen är gjord i två skolor som säger sig arbeta utifrån ett entreprenöriellt lärande. LÄS MER