Sökning: "Gustaf Callans"

Hittade 1 uppsats innehållade orden Gustaf Callans.

  1. 1. Tryckpappersindustrins nedgång : Skogsindustrins hantering av minskad efterfrågan på tidningspapper

    Kandidat-uppsats, Uppsala universitet/Företagsekonomiska institutionen; Uppsala universitet/Företagsekonomiska institutionen

    Författare :Oskar Lind; Gustaf Callans; [2014]
    Nyckelord :Organisatorisk nedgång; Tryckpapper; Strukturell Efterfrågan; Skogsindustri; Pappersindustri;

    Sammanfattning : Efterfrågan på tryckpapper minskar i och med att tryckt media ersätts av digitala alternativ så som läsplattor och internet. Detta påverkar svenska skogsbolag som tillhandahåller råvaror för produktionen. LÄS MER