Sökning: "Hanna Von Salomé"

Hittade 1 uppsats innehållade orden Hanna Von Salomé.

  1. 1. Kognitiv funktion vid insomni, depression samt komorbid insomni och depression : skiljer grupperna sig åt och spelar det någon roll för behandlingsutfall?

    Uppsats för yrkesexamina på avancerad nivå, Linköpings universitet/Linköpings universitet/Filosofiska fakultetenPsykologi; Linköpings universitet/Linköpings universitet/Filosofiska fakultetenPsykologi

    Författare :Jenni Häggqvist; Hanna von Salomé; [2014]
    Nyckelord :Insomnia; Depression; Comorbidity; Cognitive functioning; Cambridge Neuropsychological Test Automated Battery CANTAB ; Internetbased psychotherapy; Cognitive Behavioral Therapy; Treatment outcome; Insomni; Depression; Komorbiditet; Kognitiv funktion; Cambridge Neuropsychological Test Automated Battery CANTAB ; Internetbaserad terapi; iKBT; Kognitiv beteendeterapi; Behandlingsutfall;

    Sammanfattning : Insomni och depression är psykiatriska åkommor som idag drabbar många människor. Forskning har visat att det råder en stor samsjuklighet mellan diagnoserna där många drabbade lider av samtidig insomni och depression vilket utgör en stor belastning för den enskilde individen. LÄS MER