Sökning: "Ina Börjesson"

Hittade 1 uppsats innehållade orden Ina Börjesson.

  1. 1. Samarbeten kommer och går men släktskap består : En etnografisk studie om forskares nätverksbyggande på Karolinska Institutet

    Kandidat-uppsats, Uppsala universitet/Sociologiska institutionen; Uppsala universitet/Sociologiska institutionen

    Författare :Karin Börjesson; Ina Andrén; [2017]
    Nyckelord :Actor Network Theory ANT ; subjektsposition; nätverk; akademiskt släktskap;

    Sammanfattning : Det finns ett missnöje och en kritik riktad mot hur Karolinska Institutet (KI) rekrytering av Paolo Macchiarini gick till och kritiker menar att det var personliga, informella kontakter som styrde istället för de formella kraven. Mot denna bakgrund väcktes ett intresse om hur nätverk inom Karolinska Institutet och forskningsvärlden i stort byggs och vad som skiljer ett professionellt nätverk från ett personligt. LÄS MER