Sökning: "Ingela zimmer"

Hittade 1 uppsats innehållade orden Ingela zimmer.

  1. 1. Språklig integration eller språklig segregation : om lärarnas syn på klassplacering av elever som har svenska som sitt andra språk

    Uppsats för yrkesexamina på grundnivå, Linnéuniversitetet/Institutionen för pedagogik, psykologi och idrottsvetenskap, PPI; Linnéuniversitetet/Institutionen för pedagogik, psykologi och idrottsvetenskap, PPI

    Författare :Ibtisam Al ansary; Ingela zimmer; [2010]
    Nyckelord :Elever med svenska som andra språk; inlärning; klassplacering; integration.;

    Sammanfattning : Syfte med vår examensarbete är att ta reda på vilka argument som lärarna har för när och hur integrering av elever som har svenska som sitt andra språk skall ske i vanlig undervisning. I litteraturgenomgången tar vi upp teorier som handlar om faktorer som kan påverka inlärningen av ett nytt språk. LÄS MER