Sökning: "Ingrid Dannberg"

Hittade 1 uppsats innehållade orden Ingrid Dannberg.

  1. 1. Punktskatter på alkohol och tobak, särskilt vid privatinförsel och distansförsäljning

    Magister-uppsats, Göteborgs universitet/Juridiska institutionen

    Författare :Ingrid Dannberg; [2011-01-21]
    Nyckelord :Skatterätt;

    Sammanfattning : Punktskatter är ett omdiskuterat område, trots det är det få som vet vad det är. I den här uppsatsen tar jag upp vad punktskatter är för någonting och varför de finns. Punktskatt på alkohol och tobak är harmoniserat inom EU och därför kommer såväl svensk lagstiftning som EU-rättslig lagstiftning behandlas. LÄS MER