Sökning: "Ingun Rönnborn"

Hittade 1 uppsats innehållade orden Ingun Rönnborn.

  1. 1. Specialpedagogers stöd till pedagoger i interkulturellt arbete

    Kandidat-uppsats,

    Författare :Marie Ljungqvist; Ingun Rönnborn; [2016]
    Nyckelord :;

    Sammanfattning : AbstractExamensarbete: 15 hpKurs: Specialpedagogiska programmet SPP 610Nivå: Avancerad nivåTermin/år: VT/2016 Handledare: Thomas BarowExaminator: Eva GannerudKod: VT16-2910-106-SPP610 Nyckelord: Specialpedagog, förskola, förhållningssätt, frontlinjebyråkrater, interkulturellt perspektiv, utländsk bakgrund, inskolning, flerspråkiga... LÄS MER