Sökning: "Jacob Lindbäck"

Hittade 1 uppsats innehållade orden Jacob Lindbäck.

  1. 1. Matematiska modeller av läkemedelsprojekt

    Kandidat-uppsats, Göteborgs universitet/Institutionen för matematiska vetenskaper

    Författare :Abraham Deniz; Elijah Ferreira; Hanna Johansson; Jacob Lindbäck; Linus Wiskman; [2019-06-26]
    Nyckelord :;

    Sammanfattning : Drug development is today controlled by investing in projects or drugs that are believedto provide a big return on investment. The entire process of finding a potential drug untilit is possibly sold on the market involves a variety of tests and controls resulting in hugeexpenses. LÄS MER