Sökning: "Janina Broström"

Hittade 1 uppsats innehållade orden Janina Broström.

  1. 1. Controllern med en fot i varje värld - En systematisk litteraturstudie av controllerns förändrade roll och digitaliseringens effekter.

    Kandidat-uppsats, Göteborgs universitet/Förvaltningshögskolan

    Författare :Janina Broström; Hanna Hertzberg; [2019-06-13]
    Nyckelord :controller; rollförändring; organisering digitalisering;

    Sammanfattning : I studien undersöks hur controllerns roll har förändrats till följd av organisatoriska samt digitala förändringar och vad dessa i sin tur har fått för konsekvenser för controllerns funktion och styrningen av verksamheter. Syftet med studien var att öka förståelsen kring controllerns rollförändring, vilka effekter det fått för styrning och organisering samt på vilket sätt digitalisering och IT-system har påverkat förändringen. LÄS MER