Sökning: "Joel Perkhed"

Hittade 1 uppsats innehållade orden Joel Perkhed.

  1. 1. Storbankernas Svar på Digitaliseringen - Hur traditionella storbanker arbetat med digitalisering på den svenska marknaden

    Kandidat-uppsats, Göteborgs universitet/Företagsekonomiska institutionen

    Författare :Ali Al Saadie; Joel Perkhed; [2022-02-16]
    Nyckelord :;

    Sammanfattning : Med syfte att utforska hur svenska traditionella storbanker har anpassat sig till digitaliseringen har en kvalitativ studie genomförts med en abduktiv ansats, där både respondenter med erfarenhet inom bankindustrin har intervjuats, och insamling av dokumentdata, främst i form av årsrapporter, har analyserats. Materialet har tolkats utifrån teoretisk bakgrund i dynamiska förmågor som syftar till att förstå hur en organisation kan anpassa sig till förändring. LÄS MER