Sökning: "Johan Garpsäter"

Hittade 1 uppsats innehållade orden Johan Garpsäter.

  1. 1. Fritidshemmets samverkan med föreningslivet i närområdet.

    Kandidat-uppsats, Göteborgs universitet/Institutionen för pedagogik, kommunikation och lärande; Göteborgs universitet/Institutionen för pedagogik, kommunikation och lärande

    Författare :Andreas Boberg; Johan Garpsäter; [2023-10-26]
    Nyckelord :Samverkan; föreningsliv; socialt lärande; fritidshem; socioekonomi;

    Sammanfattning : Läroplan för grundskolan, förskoleklassen och fritidshemmet (Lgr11, 2020) skriver att all personal som arbetar inom skola och fritidshem ska arbeta för att samverka med föreningslivet i närområdet för att stärka elevernas lärande. Genom tidigare forskning kan vi se att föreningslivet och fritidshemmet är två platser som har stor möjlighet att främja elevernas lärande och utveckling. LÄS MER