Sökning: "socioekonomi"

Visar resultat 1 - 5 av 120 uppsatser innehållade ordet socioekonomi.

 1. 1. Ungas läsning. En logistisk regressionsanalys av hur socioekonomi och födelseland påverkar läsningen bland unga

  Kandidat-uppsats, Lunds universitet/Statistiska institutionen

  Författare :Vanessa Sevedag; [2024]
  Nyckelord :läsning; unga; socioekonomi; födelseland; föräldrars utbildningsnivå; Mathematics and Statistics;

  Sammanfattning : Previous reports and studies have found that gender, socioeconomic status, migration background and education are important factors in explaining reading amongst young people. A previous report from the Swedish Agency for Youth and Civil Society indicate that there are differences in reading depending on gender and birth country using confidence intervals. LÄS MER

 2. 2. Fritidshemmets samverkan med föreningslivet i närområdet.

  Kandidat-uppsats, Göteborgs universitet/Institutionen för pedagogik, kommunikation och lärande; Göteborgs universitet/Institutionen för pedagogik, kommunikation och lärande

  Författare :Andreas Boberg; Johan Garpsäter; [2023-10-26]
  Nyckelord :Samverkan; föreningsliv; socialt lärande; fritidshem; socioekonomi;

  Sammanfattning : Läroplan för grundskolan, förskoleklassen och fritidshemmet (Lgr11, 2020) skriver att all personal som arbetar inom skola och fritidshem ska arbeta för att samverka med föreningslivet i närområdet för att stärka elevernas lärande. Genom tidigare forskning kan vi se att föreningslivet och fritidshemmet är två platser som har stor möjlighet att främja elevernas lärande och utveckling. LÄS MER

 3. 3. Barnsjuksköterskans hälsofrämjande arbete i relation till övervikt och obesitas : En strukturerad litteraturstudie

  Magister-uppsats, Högskolan i Borås/Akademin för vård, arbetsliv och välfärd

  Författare :Lovisa Segerbank Lång; Elin Hallenberg Haraldsson; [2023]
  Nyckelord :Barnsjuksköterska; övervikt och obesitas; barn och ungdomar; hälsofrämjande arbete; delaktighet; erfarenhet; föräldrastödjande samtal; kommunikation;

  Sammanfattning : Övervikt och obesitas hos barn har ökat de senaste åren. Barnsjuksköterskor följer barnen från att de föds och skrivs in i barnhälsovården och sedan vidare till elevhälsan. Det är där barnsjuksköterskorna kan uppmärksamma och fånga upp barnen som börjat närma sig övervikt eller obesitas. LÄS MER

 4. 4. Är den industriella djurproduktionen etiskt försvarbar ur ett jämlikhetsperspektiv? : En kvalitativ studie

  Master-uppsats, Uppsala universitet/Institutionen för folkhälso- och vårdvetenskap

  Författare :Edin Maria-Lie; [2023]
  Nyckelord :Public health ethics; Industrial animal production; Equality; Qualitative study; Equal health; Folkhälsoetik; Industriell djurproduktion; jämlikhet; Kvalitativstudie; Jämlik hälsa;

  Sammanfattning : Inledningen förklarar förändring av livsmedelsproduktionen och att industrin kan ha potentiella etiska dilemman för jämlikheten. Att den industriella djurproduktionen kan ha förstärkt spridningen av Covid19 och att industrier ofta placeras i områden med låg socioekonomi. LÄS MER

 5. 5. Violence Against the Elite : A Comparative Analysis of two Terminal Classic Mass Graves in Cancuén

  Kandidat-uppsats, Uppsala universitet/Institutionen för arkeologi och antik historia

  Författare :Nayelli Wallbing Kenney; [2023]
  Nyckelord :Mass graves; violence against elite; collapse; power; socio-politics; socio-economy; osteological analysis; Cancuén; Massgravar; våld mot elit; kollaps; makt; socialpolitik; socioekonomi; osteologisk analys; Cancuén;

  Sammanfattning : In this essay a comparative analysis will be conducted on two mass graves from the terminal classics in the Maya lowlands. This will be done by analysing interpretations of the Cancuén site in Guatemala. Cancuén was a major trading port city in the terminal classics’ southern lowlands. It flourished until its decline in the late 700’s CE. LÄS MER