Sökning: "socioekonomi"

Visar resultat 1 - 5 av 85 uppsatser innehållade ordet socioekonomi.

 1. 1. Idrott : En jämförelse mellan olika socioekonomiska grupper

  M1-uppsats, Gymnastik- och idrottshögskolan, GIH/Institutionen för rörelse, kultur och samhälle

  Författare :Zakarias Mahfoud; [2021]
  Nyckelord :Idrott; socioekonomi;

  Sammanfattning : Syfte  Syftet med denna studie är att undersöka ungdomars förhållningssätt till föreningsidrott utifrån deras socioekonomiska position. Frågeställningarna är följande: - På vilket/vilka sätt har individers socioekonomiska position en påverkan på valet av idrott på fritiden?  - Hur påverkar individernas sociokulturella bakgrund deras syn på olika idrotter? Metod Denna studie genomfördes genom att intervjua sex olika ungdomar från två områden i Stockholm som anses ha socioekonomiska skillnader. LÄS MER

 2. 2. Socioekonomi vs. covid-19 : Sambandet mellan socioekonomiskstatus och covid-19

  Kandidat-uppsats, Gymnastik- och idrottshögskolan, GIH/Institutionen för fysisk aktivitet och hälsa; Gymnastik- och idrottshögskolan, GIH/Institutionen för fysisk aktivitet och hälsa

  Författare :Rasmus Fors; Johan Israelsson; [2021]
  Nyckelord :Socioekonomi; covid-19; corona;

  Sammanfattning : Syfte. Syftet med denna studie var att undersöka om det finns ett samband mellan en individs socioekonomiska status och sannolikhet att insjukna i covid-19 hos seniorer som har deltagit i GIHs hälsoprojekt under åren 2017-2020.Metod. LÄS MER

 3. 3. Högstadieelevers självkänsla : En komparativ studie av självkänsla hos elever från olika socioekonomiska områden

  Magister-uppsats, Gymnastik- och idrottshögskolan, GIH/Institutionen för rörelse, kultur och samhälle; Gymnastik- och idrottshögskolan, GIH/Institutionen för rörelse, kultur och samhälle

  Författare :Malin Krebs; Niklas Axelsson; [2021]
  Nyckelord :självkänsla; fysisk självkänsla; socioekonomi; genus;

  Sammanfattning : Denna studie syftar till att undersöka om det finns skillnader i femtonåriga elevers generella och fysiska självkänsla mellan olika socioekonomiska områden och kön, samt vilka faktorer som hänger ihop med en hög, respektive låg självkänsla. De frågeställningar vi utgått från är: Hur skiljer sig elevers självkänsla åt beroende på socioekonomiskt område? Hur skiljer sig självkänslan åt mellan flickor och pojkar? Hur hänger generell och fysisk självkänsla ihop med andra variabler och hur skiljer sig dessa samband åt mellan skola och kön?   Studien utgår från en kvantitativ metod där 160 elever, fördelade på två skolor från olika socioekonomiska områden, besvarade en digital enkät. LÄS MER

 4. 4. Sambandet mellan fysisk arbetskapacitet ochförhöjda inflammationsmarkörer i tonårenberoende av föräldrarnas socioekonomi

  Kandidat-uppsats, Örebro universitet/Institutionen för medicinska vetenskaper

  Författare :Gustav Nordling; [2021]
  Nyckelord :;

  Sammanfattning : Bakgrund: Kroniska sjukdomar utgör idag en av de största utmaningarna för folkhälsan ivärlden. En viktig komponent i utvecklingen av dessa sjukdomar är en kronisk låggradiginflammation. LÄS MER

 5. 5. Miljörättvisa i Stockholms län : En undersökning om samband mellan socioekonomi och miljökvalitet

  Kandidat-uppsats, Södertörns högskola/Miljövetenskap; Södertörns högskola/Miljövetenskap

  Författare :Elinor Olsen; Tilda Rydgren; [2021]
  Nyckelord :Geographical information systems GIS ; distributional justice; demography; correlation analysis; Geografiska informationssystem GIS ; Demografiska statistikområden DeSO ; distributiv rättvisa; korrelationsanalys;

  Sammanfattning : Denna uppsats ämnar studera miljörättvisa i Stockholms län genom att undersöka om det finns skillnader inom länet gällande miljökvalitet, och huruvida det i så fall finns ett samband mellan miljökvalitetsfaktorer och socioekonomiska faktorer. En GIS-baserad metod i kombination med statistiska analyser användes för att besvara frågeställningarna. LÄS MER