Sökning: "Johan Wegenke"

Hittade 1 uppsats innehållade orden Johan Wegenke.

  1. 1. Utvärdering av fosforfällor med kalkstenskross

    Kandidat-uppsats, Linnéuniversitetet/Institutionen för biologi och miljö (BOM)

    Författare :Johan Wegenke; [2013]
    Nyckelord :Fosforfälla; kalksten; pH; fosfor; fosfat;

    Sammanfattning : Denna studie har utvärderat effekten hos tre fosforfällor med kalkstenskross med avseende på reduktion av totalfosfor och fosfat samt påverkan på vattnets pH. En kostnadsanalys utfördes för att beräkna effektiviteten uttryckt i kostnad per kg infångad fosfor. LÄS MER