Sökning: "Johanna Tegge"

Hittade 1 uppsats innehållade orden Johanna Tegge.

  1. 1. Att vårda barn med leukemi

    Kandidat-uppsats, Högskolan i Halmstad; Högskolan i Halmstad

    Författare :Isabelle Ladeborn; Johanna Tegge; [2019]
    Nyckelord :Child; leukemia; nurse; nursing; Barn; sjuksköterska; leukemi; omvårdnad;

    Sammanfattning : Sjuksköterskor som vårdar barn med leukemi har höga krav på sig. Det är inte bara barnen de ska ha i fokus utan en stor del av omvårdnaden innefattar även kommunikation med barnens föräldrar för att barnen ska få så bra omvårdnad som möjligt. Syftet med litteraturstudien var att belysa sjuksköterskans omvårdnad av barn med leukemi. LÄS MER