Sökning: "Josefin Borgfors"

Hittade 1 uppsats innehållade orden Josefin Borgfors.

  1. 1. Självbestämmande inom institutionens gränser : Implementering av socialtjänstlagens verksamhetsmål och värdegrund på korttidsboenden för äldre

    Kandidat-uppsats, Karlstads universitet/Fakulteten för humaniora och samhällsvetenskap (from 2013); Karlstads universitet/Fakulteten för humaniora och samhällsvetenskap (from 2013)

    Författare :Linnéa Nilsson; Josefin Borgfors; [2015]
    Nyckelord :basic values; elderly; short-term care; care manager; Social Services Act; Värdegrund; äldre; korttidsboende; enhetschef; socialtjänstlagen;

    Sammanfattning : Studien syftar till att belysa hur omvårdnadspersonal och enhetschefer på tre korttidsboenden arbetar med frågor som rör självbestämmande, meningsfullhet, trygghet, integritet, välbefinnande, värdigt liv samt hur de arbetar med att utveckla individernas egna resurser. Dessa begrepp anges i socialtjänstlagens verksamhetsmål och värdegrund i 5 kap. LÄS MER