Sökning: "Josefin Hallqvist"

Hittade 1 uppsats innehållade orden Josefin Hallqvist.

  1. 1. Intern rörlighet – En fallstudie om arbetsrelaterade faktorer som påverkar den interna rörligheten

    Kandidat-uppsats, Göteborgs universitet / / Institutionen för sociologi och arbetsvetenskap

    Författare :Josefin Locking; [2013-11-12]
    Nyckelord :intern rörlighet; strategier; projektorganisation; organisationskultur; incitament;

    Sammanfattning : Syftet med studien är att förstå vilka arbetsrelaterade faktorer som kan påverkar den interna rörligheten i en organisation. Eftersom ämnet är förhållandevis oprövat (Hallqvist 2005, 2) är målet med studien också att lämna ett bidrag till forskningen inom den interna rörligheten. LÄS MER