Sökning: "Josefin Selin"

Hittade 1 uppsats innehållade orden Josefin Selin.

  1. 1. Patienters bedömning av postoperativ återhämtning efter kolorektal kirurgi

    Magister-uppsats, Linköpings universitet/Linköpings universitet/Institutionen för medicin och hälsaHälsouniversitetet; Linköpings universitet/Linköpings universitet/Institutionen för medicin och hälsaHälsouniversitetet

    Författare :Josefin Karlsson; Kathrine Selin; [2009]
    Nyckelord :;

    Sammanfattning : Postoperativ återhämtning är en viktig del när patienten genomgår ett kirurgiskt ingrepp. Efter operation vårdas patienten för rehabilitering samt för observation och behandling av eventuella anestesiologiska och/eller kirurgiska komplikationer. LÄS MER