Sökning: "Josefine Nesset"

Hittade 1 uppsats innehållade orden Josefine Nesset.

  1. 1. “Oftast lågutbildad. Oftast en invandrare. Oftast tjejer.” Berättelser om deltagande i ett brytprojekt och om de egna studie- och yrkesvalen.

    Uppsats för yrkesexamina på grundnivå, Malmö högskola/Lärande och samhälle

    Författare :Josefine Nesset; Hannah Nilsson; [2015]
    Nyckelord :Könssegregerad arbetsmarknad; Studie- och yrkesval; Yrkesstatus; Könskodning; Mental yrkeskarta;

    Sammanfattning : Könssegregationen på den svenska arbetsmarknaden är stor, av de trettio största yrkena har tre en jämn könsfördelning. Brytprojekt är en del av det arbetsmarknadspolitiska jämställdhetsarbetet med syfte att öka möjligheterna för varje individ att använda sina resurser oberoende av könstillhörighet. LÄS MER