Sökning: "Karin Maria Knutsson"

Hittade 1 uppsats innehållade orden Karin Maria Knutsson.

  1. 1. Papperslösas tillgång till hälso- och sjukvård : Kunskap och uppfattningar hos personal inom öppen hälso- och sjukvård i landstinget i Uppsala län

    Kandidat-uppsats, Uppsala universitet/Institutionen för folkhälso- och vårdvetenskap; Uppsala universitet/Institutionen för folkhälso- och vårdvetenskap

    Författare :Maria Knutsson; Karin Rudberg; [2011]
    Nyckelord :Undocumented migrants; access to health care; knowledge; ethical dilemmas; health care professionals; Papperslösa; tillgång till vård; kunskap; etiska dilemman; hälso- och sjukvårdspersonal;

    Sammanfattning : Syftet med denna studie var att undersöka kunskap och uppfattningar om papperslösas tillgång och rätt till vård hos personal inom öppen hälso- och sjukvård i Landstinget i Uppsala län. Ett ytterligare syfte var att undersöka om information kring handhavandet av papperslösa finns på arbetsplatserna, vad personal i så fall anser om detta, samt vad de önskar för information. LÄS MER