Sökning: "Karolin Jakobsson"

Hittade 1 uppsats innehållade orden Karolin Jakobsson.

  1. 1. Faktorer som påverkar patienters upplevelser av livsstilsförändringar vid diabetes typ 2

    Kandidat-uppsats, Malmö universitet/Fakulteten för hälsa och samhälle (HS); Malmö universitet/Fakulteten för hälsa och samhälle (HS)

    Författare :Karolin Jakobsson; Maja Mundt; [2020]
    Nyckelord :Diabetes typ 2; egenvård; livsstilsförändringar; patienter; upplevelse;

    Sammanfattning : Jakobsson K, Mundt M. Faktorer som påverkar patienters upplevelser av livsstilsförändringar vid diabetes typ 2: En litteraturstudie. Examensarbete i omvårdnad 15 hp. Malmö universitet: Fakulteten för hälsa och samhälle, Institutionen för Vårdvetenskap, 2019. LÄS MER