Sökning: "Katarina Ekeberg"

Hittade 1 uppsats innehållade orden Katarina Ekeberg.

  1. 1. Rummet är också en pedagog : Vilka faktorer anser pedagoger styr den fysiska miljön?

    Kandidat-uppsats, Högskolan Kristianstad/Sektionen för lärande och miljö; Högskolan Kristianstad/Sektionen för lärande och miljö

    Författare :Katarina Ekeberg; Tina Lindkvist; [2011]
    Nyckelord :Pedagogisk miljö; artefakt; mediering; inflytande; inredning; fysisk miljö.;

    Sammanfattning : Det finns all anledning till att synliggöra hur förskolor organiserar och strukturerar sin fysiska miljö eftersom både pedagoger samt barn ska lära och utvecklas i den miljö de befinner sig i. Med undersökningen vill vi även få vetskap om pedagogernas syn på barns inflytande i miljön. LÄS MER