Sökning: "Klara Schiebe"

Hittade 1 uppsats innehållade orden Klara Schiebe.

  1. 1. Visuella, auditiva och kognitiva stressorers påverkan på elektromyografisk aktivitet i m. trapezius och m. masseter hos unga friska individer

    Kandidat-uppsats, Lunds universitet/Fysioterapi

    Författare :Anna Petersson; Klara Schiebe; [2015]
    Nyckelord :auditiv; kognitiv; visuell; muskelaktivitet; fysioterapi; Stress; Medicine and Health Sciences;

    Sammanfattning : .... LÄS MER