Sökning: "Kristian Larsen"

Hittade 1 uppsats innehållade orden Kristian Larsen.

  1. 1. Utveckling av Miljöbyggnad - En analys av åtgärdsalternativ

    Uppsats för yrkesexamina på avancerad nivå, Lunds universitet/Avdelningen för Installations- och klimatiseringslära

    Författare :Jonny Ericson; Kristian Larsen; [2013]
    Nyckelord :Miljöklassning; Miljöcertifiering; Aggregering; Environmental classification; Environmental assessment method; Aggregating; Miljöbyggnad; LEED; BREEAM; Miljöbyggprogram SYD; Technology and Engineering;

    Sammanfattning : Problemformulering: Vilka åtgärder kan vidtas för att bemöta de utvecklingsbehov Miljöbyggnad står inför gällande betygssystemets och ingående indikatorers utformning? Syfte: Syftet är att i första hand utvärdera betygssättningssystemet i Miljöbyggnad. I andra hand ska förbättrande åtgärder utarbetas och provas. LÄS MER