Sökning: "Lara Wüpper"

Hittade 1 uppsats innehållade orden Lara Wüpper.

  1. 1. Mitt ansvar, andras ansvar eller vårt ansvar : En kvalitativ studie om unga vuxnas resonemang kring kriser och sin egna krisberedskap

    Kandidat-uppsats, Karlstads universitet/Institutionen för sociala och psykologiska studier (from 2013)

    Författare :Lara Wüpper; [2019]
    Nyckelord :Krisberedskap; Unga vuxna; Stadsområde; Landsbygd; Tillit; Det imaginära; Socialisering;

    Sammanfattning : I den här uppsatsen är syftet att studera hur unga vuxna, i åldern 20 till 35, resonerar kring kriser och sin egna krisberedskap samt hur deras resonemang kan förstås. I urvalet för studien har syftet varit att intervjua både kvinnor och män som är bosatta antingen i en stad eller utanför en stad, mer definierat stadsområde eller landsbygd. LÄS MER