Sökning: "Linda Ersman Gustavsson"

Hittade 1 uppsats innehållade orden Linda Ersman Gustavsson.

  1. 1. Den, hen, hon eller han? En enkätstudie om pronomenanvändning vid animat generisk syftning i årskurs 9

    Kandidat-uppsats, Göteborgs universitet/Institutionen för svenska språket

    Författare :Linda Ersman Gustavsson; [2015-07-02]
    Nyckelord :svenska språket; interdisciplinärt arbete; pronomenanvändning; könsneutralt språk;

    Sammanfattning : Interdisciplinärt examensarbete inom lärarutbildningen 15 hp, lsv 410Ämne: Svenska språketTermin: Vt 15Handledare: Inga-Lill Grahn.... LÄS MER