Sökning: "Linn Bobacken"

Hittade 1 uppsats innehållade orden Linn Bobacken.

  1. 1. Kvalitativ utvärdering av steg IV i Swe-LARSP

    Magister-uppsats, Umeå universitet/Logopedi

    Författare :Linn Bobacken; Cornelia Carlin; [2017]
    Nyckelord :LARSP; Swe-LARSP; spontantal; grammatisk bedömning; grammatiska strukturer; grammatisk analys;

    Sammanfattning : Bakgrund: Language Assessment, Remediation and Screening Procedure, LARSP, är ett kliniskt verktyg för att utföra grammatiska analyser av spontantal hos barn med språkliga svårigheter. Än så länge finns inget normerat och standardiserat verktyg för bedömning av spontantal inom svensk logopedisk verksamhet, men en första anpassning av LARSP-protokollet har nyligen gjorts till svenska, Swe-LARSP (Rosenberg & Mellenius, 2016). LÄS MER