Sökning: "Lisa Fock Nilsson"

Hittade 1 uppsats innehållade orden Lisa Fock Nilsson.

  1. 1. Industrialiseringens gröna kulturarv. Tre exempel på grönområden med koppling till industrialismen

    Kandidat-uppsats, Göteborgs universitet/Institutionen för kulturvård

    Författare :Lisa Fock Nilsson; [2018-06-19]
    Nyckelord :Parks; green areas; industrialism; Stockholmsskolan;

    Sammanfattning : Uppsats för avläggande av filosofie kandidatexamen med huvudområdet kulturvård med inriktning landskapsvård, VT 2018,.... LÄS MER