Sökning: "Maria Wärn"

Hittade 1 uppsats innehållade orden Maria Wärn.

  1. 1. Didaktisk förståelse av naturvetenskapliga ämnen : - en kvalitativ studie på KOMVUX

    Kandidat-uppsats, Örebro universitet/Akademin för humaniora, utbildning och samhällsvetenskap

    Författare :Maria Wärn; [2010]
    Nyckelord :didaktik; förståelse; lärande; kommunikation;

    Sammanfattning : Sammanfattning Syftet med den här uppsatsen är att belysa tre lärares didaktiska arbetssätt i naturvetenskapliga ämnen samt elevers förståelse av lektionsinnehållet som problemområde. Undersökningen har gjorts i form av enkätintervjuer på KOMVUX. Både lärare och elever har deltagit. LÄS MER