Sökning: "Marina stener"

Hittade 1 uppsats innehållade orden Marina stener.

  1. 1. Kön, politik & media : En multimodal diskursanalys av fyra svenska politikers mediala gestaltning

    Kandidat-uppsats, Karlstads universitet/Fakulteten för humaniora och samhällsvetenskap (from 2013)

    Författare :Marina Stener; [2016]
    Nyckelord :Kön; politik; media; medial gestaltning; diskursanalys; multimodal textanalys;

    Sammanfattning : The media today is in many ways responsible for how politics is described and of how our politicians are portrayed. The way in which politicians are being portrayed is affected by gender and power structures in our society. Ultimately, this becomes a problem for the democracy. LÄS MER