Sökning: "Mathilda Hagerud"

Hittade 1 uppsats innehållade orden Mathilda Hagerud.

  1. 1. Det är svårt att förklara. En kvalitativ studie om kunskapsdelning vid pensionsavgångar med fokus på den tysta emotionella kunskapen

    Kandidat-uppsats, Göteborgs universitet/Företagsekonomiska institutionen

    Författare :Mathilda Hagerud; Mathilda Silverwaldt; [2019-05-07]
    Nyckelord :tyst kunskap; emotionell kunskap; kunskap och vetande; kunskap som handling; kunskapsdelning; mentorskap; pensionsavgångar;

    Sammanfattning : Inom offentlig sektor finns idag en problematik kring å ena sidan en trend av stora pensionsavgångar och bristande nyrekrytering, och å andra sidan vikten av tillvaratagande och delning av kunskap mellan blivande pensionärer och yngre medarbetare. Detta implicerar en risk av kunskapsförlust när de stora äldre generationerna börjar gå i pension, om deras yrkeserfarenhet inte lyckas tas tillvara av arbetsplatsen. LÄS MER