Sökning: "Mattias Törnblom"

Hittade 1 uppsats innehållade orden Mattias Törnblom.

  1. 1. Att identifera förändringsproblem vid processbaserad e-förvaltning

    Kandidat-uppsats, Umeå universitet/Institutionen för informatik; Umeå universitet/Institutionen för informatik

    Författare :Mattias Tyve; Kristoffer Törnblom; [2008]
    Nyckelord :Front office; Back office; One-stop government; e-förvaltning;

    Sammanfattning : Denna studies syfte är att synliggöra vilket förändringsarbete som sker inom den kommunala verksamheten när organisationer går från en hieraktiskt organisationsstruktur till en processinriktidad organisation. Studien genomfördes i en svensk kommun och fallstudie användes som metod. LÄS MER