Sökning: "Michael Gniady"

Hittade 1 uppsats innehållade orden Michael Gniady.

  1. 1. "Självet" och att bli sig "själv" : Sören Kierkegaards process och reflektion sedd med den positivistiska och negativistiska metoden

    Kandidat-uppsats, Södertörns högskola/Institutionen för kultur och kommunikation

    Författare :Olga Gniady; [2007]
    Nyckelord :Kierkegaard; självet ; negativistisk metod; positivistisk metod; process; reflektion;

    Sammanfattning : What is the”self” and to become “one-self”? To resolve this questions possibility I´ve been using the philosopher Søren Kierkegaard metaphysic paradoxes. This essay about the “self” shows the reader the difference between describing a transcendent and immanent phenomenon and if it´s possible to become or to not become ourselves. LÄS MER