Sökning: "Mihail Milev"

Hittade 1 uppsats innehållade orden Mihail Milev.

  1. 1. Automotive Manufacturers: Branding Strategy and Consumer Perceptions around the Globe: Volvo Case Study.

    Kandidat-uppsats,

    Författare :Mihail Milev; Banzragch Solongo; [2020]
    Nyckelord :;

    Sammanfattning : .... LÄS MER