Sökning: "Milani Thathsarani Dewalegama Gamacharige"

Hittade 1 uppsats innehållade orden Milani Thathsarani Dewalegama Gamacharige.

  1. 1. Högläsning i skolans senare årskurser- möjligheter och utmaningar

    Uppsats för yrkesexamina på grundnivå, Malmö universitet/Institutionen för kultur, språk och medier (KSM)

    Författare :Milani Thathsarani Dewalegama Gamacharige; [2023]
    Nyckelord :Högläsning; högläsning för äldre elever; fördelar och nackdelar; olika sätt att högläsa; litteraturstudie;

    Sammanfattning : I den svenska skolkontexten har det inte forskats mycket om högläsning för äldre elever.Syftet med denna litteraturstudie är att undersöka hur lärare kan arbeta med högläsning i svenskundervisningen (eller motsvarande ämnen i engelskspråkiga kontexter) för elever mellan 12 och 18 år. LÄS MER