Sökning: "Minna Blom"

Hittade 2 uppsatser innehållade orden Minna Blom.

 1. 1. Masugnsslaggens potential som filtermaterial för metaller i vägdagvatten

  Magister-uppsats, Mälardalens högskola/Institutionen för samhällsteknik; Mälardalens högskola/Institutionen för samhällsteknik

  Författare :Michael Skogsfjord; Minna Blom; [2008]
  Nyckelord :column studies; batch studies; lead; copper; zinc; stormwater; iron slag; dagvatten; masugnsslagg; hyttsand; kolonnförsök; batchförsök; bly; koppar; zink;

  Sammanfattning : Dagvatten från vägar innehåller ofta tungmetaller. De vanligaste metallerna i vägdagvatten är bly, koppar, kadmium, nickel och zink. Dessa föroreningar utgör en belastning i recipienter som tar emot dagvattnet. LÄS MER

 2. 2. Naturliga filtermaterial för reduktion av metaller i dagvatten

  Kandidat-uppsats, Mälardalens högskola/Mälardalens högskola/Institutionen för samhällsteknikAkademin för hållbar samhälls- och teknikutveckling; Mälardalens högskola/Institutionen för samhällsteknik

  Författare :Michael Skogsfjord; Minna Blom; [2006]
  Nyckelord :column tests; peat; pine bark; storm water; copper; lead; zinc; kolonnförsök; torv; furubarksflis; dagvatten; bly; koppar; zink;

  Sammanfattning : Förorenat dagvatten från Stena Gotthards metallåtervinningsanläggning i Eskilstuna har filtrerats genom kolonner innehållande två olika adsorbenter, torv och furubarksflis. Torv är en organisk jordart som främst används som bränsle och furubarksflis är en biprodukt från skogsindustrin. LÄS MER