Sökning: "Mirella Mesic Mårtensson"

Hittade 1 uppsats innehållade orden Mirella Mesic Mårtensson.

  1. 1. SJUKSKÖTERSKORS UPPLEVELSER OCH TANKAR OM ATT BEDÖMA BARNS SMÄRTA MED HJÄLP AV SMÄRTSKATTNINGSSKALOR

    Magister-uppsats, Malmö universitet/Hälsa och samhälle

    Författare :Mirella Mesic Mårtensson; Nina Skog; [2019]
    Nyckelord :barn; sjuksköterska; smärtbedömning; smärtskattning; upplevelser;

    Sammanfattning : Bakgrund: Smärta är vanligt förekommande inom barnsjukvården. Trots omfattande forskning som visar vikten av att använda smärtskattningsskalor i bedömningen av barns smärta, används dessa sporadiskt. Sjuksköterskor anser sig ha kunskap om smärtskattning men ändå baseras smärtbedömning ofta på deras antagande och känsla. LÄS MER